TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 8.3.2023

1. Rekisterinpitäjä

Antti Pellisen kannatusyhdistys

2. Rekisterin nimi

Antti Pellisen kannatusyhdistyksen henkilötietorekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Antti Pellisen kannatusyhdistys
antti@anttipellinen.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

  • Asiakassuhteen hoitaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Muut asiakkaan itse antamat tiedot
  • Kiinnostuksen kohteet ja käyttäytyminen rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
  • Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain

6. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään lomakkeiden yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai
viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja
voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä
tasosta.

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole
niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia
virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. 
Tarkastus-, korjaus- taipoistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu
suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 
Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin
vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.